เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0600-2300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. ได้จัดกำลังพลจำนวน 18 นาย
ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในการรักษาความเรียบร้อยและให้คำแนะนำประชาชนเข้าร่วมชมพระเมรุมาศ
โดยมี พล.ท.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ ผทค.พิเศษ บก.ทท. เป็น หน.คณะควบคุมการปฏิบัติ จัดแบ่งจิตอาสาเฉพาะกิจเป็น 3 ผลัด หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่บริเวณพระเมรุมาศและศาลาลูกขุนทำให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการเข้าชมนิทรรศการ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ