เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพศ.นทพ. จัดให้มีการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าพัก ท่าหัน ท่าแสดงความเคารพและฝึกการรายงานแถวเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง มีความเข้มแข็ง แข็งแรง และสง่างาม ตามแบบฝึก โดยมีผู้รับการฝึกจาก นพศ.นทพ. และ วส. 919 บก.นทพ. รวมทั้งสิ้น75นายใช้สถานที่ฝึกณบริเวณลานอเนกประสงค ์ภายใน นพศ.นทพ.