ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งป.61

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุ/งานจ้างทั่วไป)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุ/งานจ้างทั่วไป)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเพิ่มเติม)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

วิธีเฉพาะเจาะจง (วัสดุเชื้อเพลิง)

ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

 ติดต่อสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อมาที่ ฝ่ายจัดหา หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

100/157 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท/Fax   หรือ Email address : kittitat_m@rtarf.mi.th